977 666 433
Tornar
Arqueologia Alt Empordà, Pontós
56 places
Ctra. de la Pobla s/n. , 17773
AC-0613
1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO

Què fem?

El projecte d'investigació que proposem està centrat en l'arqueologia, la tasca de l'arqueòleg i la de l'equip interdisciplinar que l'acompanya: geòlegs, biòlegs, ceramistes, carpòlegs, etc. amb l'objectiu de treballar en un jaciment arqueològic i en l'estudi posterior al laboratori per analitzar i documentar el material que s'ha trobat a l'excavació.

Amb aquestes activitats a l'alumne se li plantegen una sèrie de situacions i problemàtiques que haurà de resoldre de manera pràctica aplicant coneixements i habilitats adquirits durant el curs. El projecte de recerca arqueològica pot tenir una durada d' entre 3 i 5 dies en funció de les necessitats i objectius que estableixin cada centre educatiu.

 Com s'articula?

El crèdit s'estructura en 3 blocs de treball:

-el treball previ a l'escola, (opcional). Es consensuen les activitats i àrees de coneixement amb els mestres: socials, naturals, idiomes,català i castellà.

-el treball de l'arqueòleg, el congrés i desenvolupar els tallersexperimentals a la casa de colònies,

-el treball posterior a la sortida (opcional) Es consensuen les activitats i àrees de coneixement amb els mestres:Socials, tecnologia, naturals,matemàtiques, català, castellà, anglès o francès, física.

 

L'excavació, el laboratori, la interpretació del jaciment i del material recuperat són les activitats fixes a partir de les quals es vertebra el crèdit. La resta de tallers experimentals es seleccionen de la nostra oferta educativa perquè l'alumne reprodueixi les tècniques amb què van ser elaborats els  materials recuperats durant l'excavació.

A cada alumne se li proporciona un dossier de treball consensuat amb el professorat, amb els exercicis opcionals del treball previ i posterior, i el treball central: fitxes d'excavació, fitxes de laboratoris, guia didàctica dels tallers, i la redacció d'un informe arqueològic.

Al llarg del crèdit de síntesi, l'alumne haurà de mostrar capacitat d'autonomia en l'organització del seu treball individual, així com també col·laboració i cooperació en equip.

 

Qué aprendrem?

Al finalitzar aquest crèdit els alumnes hauran de ser capaços de:

1. Treballar en equip tot assumint la feina de coordinació i cohesió de grup, responsabilitat, diàleg, tolerància,..., que aquest treball implica a nivell de relacions interpersonals.

2. Treballar a títol individual: organització, planificació de la feina, dissenyar i resoldre les diferents tasques implicades, verificar el resultats i expressar el procés seguit.

3. Responsabilitzar-se pel material didàctic propi.

4. Mostrar nous coneixements i habilitats sobre els temes exposats a les activitats així com saber aplicar-los a altres àrees de coneixement.

5. Entendre i elaborar textos

6. Adquirir i comprendre la informació i el vocabulari relacionat amb l'experiència viscuda

7. Identificar i situar les dades en relació a l'espai i el temps pertinent.

8. Seguir un procés de recerca, tractament i comunicació de la informació.

9. Aplicar el pensament inductiu-deductiu utilitzant els coneixements adquirits per resoldre de forma creativa problemes diversos: observar, analitzar , formular hipòtesis, i extreure conclusions amb criteri.

10.Exposar oralment, seguint un guió previ, i defensar aquestes conclusions.

11.Mantenir una actitud de respecte del medi natural, cultural i històric.

12.Conviure i treballar en un àmbit que no és el familiar.

 

Planificació

Aquest crèdit s'estructura a partir d'unes activitats que són obligatòries (l'excavació i laboratori) i d'unes altres que cada centre es tria i que personalitza la proposta. Per això, és molt important concretar amb el professorat aquestes activitats variables a fi d'elaborar la programació ( objectius i continguts )definitiva.

QUÈ CAL CONCRETAR?

1. Presentació dels objectius del crèdit

2. Consensuar les àrees que es volen treballar i els objectius específics per a cada àrea de coneixement (tecnologia,matemàtiques, ciències socials, llengua catalana, llengua espanyola, anglès, francès,...)

3. Paper del professorat durant el crèdit

Abans de la sortida: Es realitza en el centre educatiu i es prepara conjuntament el desenvolupament del crèdit de Síntesi,

-Coordinar amb l'equip de la casa de colònies per dissenyar el crèdit, i prioritzar objectius.

-Realitzar les activitats prèvies a l'escola (opcional)

Durant la sortida: Es desenvolupa a la casa de colònies la programació consensuada amb el professorat. Els alumnes treballen les diferents activitats i fitxes del dossier educatiu, bé en petis grups o bé individualment, guiats per l'equip de monitors que organitzen la jornada engrescant i motivant a l'alumne.

-Acompanyar els alumnes i supervisió del crèdit

Després de la sortida : Es desenvolupa al centre escolar i consisteix en l'elaboració de les activitats prefixades.

-Realitzar les activitats : mural, informe arqueològic, dossier de treball.

-Avaluació del crèdit

4. Coneixements previs i característiques dels alumnes

5. L'avaluació. L'avaluació del crèdit és responsabilitat dels professors. Si el professorat ho creu convenient, els monitors poden valorar el procés d'aprenentatge de l'alumne de les activitats que realitzen durant la sortida.

 

Model proposta SOM ARQUEÒLEGS!

1r dia: arribada a la casa i presentació de l'equip i les activitats

2n dia: desenvolupament dels tallers experimentals

3r dia: preparació congrés, difusió i tornada al centre escolar

HORARI ACTIVITAT PER GRUPS

MATÍ Arribada, esmorzar, instal·lació a les habitacions i presentació de l'equip i de les activitats

13 DINAR

15-17 Excavació del jaciment

17-17'30 BERENAR

17'30-19'30 Laboratori

19'30-20 Lliure o dutxes

20 SOPAR

21 Joc de nit

23 Bona nit

PER MÉS INFORMACIÓ: TEL. 902 196 240

 

 

Realitzen aquest treball

Ca n'Oliver
Us oferim també la descoberta del món i cultures prehistòriques, ibers i de l’edat mitjana. Aquesta és una proposta didàctica que permet treballar aquests temes d’una manera lúdica i divertida amb activitats molt PRÀCTIQUES perquè els nens i les nenes siguin els protagonistes d’aquest aprenentatge, ja sigui des del conjunt d’unes colònies escolars o des de la descoberta d’1 dia.  
Veure la instal·lació
Demana informació sobre aquest treball de Síntesi