977 666 433
Tornar
El Montseny i les llegendes Vallès Oriental, Gualba
200 places
Casa de Colònies el Pinatar , 08474
ESO

Una muntanya màgica, plena de llegendes i d´aigua. El seu clima fa que sigui una muntanya excepcional amb una gran biodiversitat. Rierols enèrgics, nobles sureres i silencioses fagedes ens esperen.

 

Àrees curriculars

*  Ciències Socials

Figures de protecció dels paratges naturals.

Aprofitament tradicional dels recursos.

El Parc Mediambiental i la seva explotació.

*  Ciències experimentals

Els organismes vius i les seves adaptacions al medi.

El Bosc.

El mètode científic.

Flora i fauna.

*  Matemàtiques

Els nombres.

Mesures i magnituds.

Coordenades.

Estadística.

*  Educació tecnològica

Elaboració i producció de materials i objectes relacionats amb la matèria aplicada.

Utilització correcta de l'instrumental científic necessari per fer observacions i experimentacions adequades.

Elaboració i producció de materials i objectes relacionats amb la matèria estudiada.

*  Llengua

Comunicació escrita i textos.

Comunicació oral i fluïdesa.

Lèxic i terminologia popular i científica.

Senyalitzacions. 

*  Educació musical

Paràmetres musicals dels diferents sons de la natura.

Cançó tradicional marinera.

*  Educació física

Velocitat.

Resistència.

Força.

Flexibilitat.

*  Ètica

L'ésser humà com a ésser social.

La responsabilitat col·lectiva i individual.

Problemes de l'explotació del medi natura i conseqüències.

*  Educació visual i plàstica

Creació d'estris per a l'estudi.

Expressió gràfica i plàstica.

 

Normes, valors i actituds

*  Respecte envers tots els éssers vius i no vius de la natura.

*  Interès per l'estudi i manipulació dels éssers vius a investigar.

*  Interès i curiositat pels fets de la natura.

*  Ús de tos els sentits en l'exploració i investigació.

*  Predisposició i necessitat de relacionar totes les àrees per l'obtenció del resultat global.

*  Respecte als companys i les seves opinions.

* Creativitat i originalitat en l'exposició de les dades.

* Consciència de la necessitat d'usar el mètode científic

* Manipulació correcta i respectuosa del material de recerca.

* Precisió i rigor en l'obtenció i anàlisis de les dades.

* Valoració del treball en grup i coordinat.

* Valoració i respecte envers les diverses representacions culturals del present i del passat.

* Possibilitat d'usar el mateix mètode d'estudi per altres àrees  d'experimentació.

 

Procediments

*  Delimitació de la parcel·la d'estudi.

* Us de material tècnic.

* Recull d 'informació i presa de dades.

* Lectura i interpretació de mapes.

* Ús de claus dicotòmiques per a la identificació d'organismes  vius.

* Localització, observació i identificació de rastres i fauna.

* Recollida plantes i observació de la morfologia i les seves  característiques.

* Càlcul i anàlisi de les dades obtingudes.

* Comparació de les diferents parcel·les de treball.

* Exposició de les dades en diferents suports; gràfics escrits, orals, i plàstics.

* Neteja i conservació del material emprat.

* Elaboració de les gràfiques, taules i diagrames de les dades obtingudes.

* Presentació de les conclusions.

* Recerca i lectura de textos com a font complementària d'informació.

* Realització de debats i treball en grup.

Objectius generals

*  Fomentar l'interès dels nois i noies en l'estudi i coneixement del medi natural, social, històric i cultural de Catalunya.

*  Potenciar el treball de camp com a eina didàctica bàsica per al coneixement de l'entorn.

* Conscienciejar de la importància de conèixer, respectar i conservar el medi ambient.

* Expressar-se de forma correcta, oralment i per escrit.

* Saber analitzar, seleccionar, ordenar i classificar la informació, i exposar-la a través dels llenguatges específics apropiats.

* Capacitat de síntesi, resum i descripció dels continguts adquirits de les diferents matèries.

* Manifestar autonomia i iniciativa personal, capacitat de raonament lògic i de comprensió crítica.

* Potenciar el treball en grup com a eina didàctica. Oferir als nois i noies un marc per establir noves relacions de convivència, adoptant actituds de flexibilitat, respecte, solidaritat, interès i tolerància.

 

Continguts

Matí 1r dia.

Arribada, instal·lació i presentació del crèdit i l'equip dirigent.

Tarda 1r dia.

Visita al Poble de Gualba:

- Situació del marc general del crèdit.

- Històries i llegendes associades al Montseny.

- Estudi demogràfic, social i ambiental del poble de Gualba.

Matí 2n dia.

Rotació de multiaventura:

- Orientació. ( lectura de mapes, parts de la brúixola, ...)

- Tir amb arc. (tècniques de seguretat, posició del cos i material específic)

- Escalada. (tècniques de seguretat, progressió i material específic)

Tarda 2n dia.

Visita al Parc Mediambiental de Gualba

- Estudi i Valoració de l'impacte de l'home dintre del Parc

-Classificació i de les espècies animals més conegudes i hàbitats.

- Clau dicotòmica de plantes, arbres i arbustos.

Matí 3r dia.

Sortida al Riu de Gualba:

- Estudi dels elements de l'entorn d'un riu.

- Anàlisi dels organismes vius del riu i mesures hidrològiques.

- Valoració de la importància del riu pels habitants del poble.

Tarda 3r dia

Valoració del crèdit i tancament.

A més:

Després de cada mòdul de treball gaudiran d'una estona de treball conjunt i exposició de les dades recopilades.

En les activitats descrites donarem les dades i les eines necessàries per tal de poder extreure d'una forma lúdica tota aquella informació requerida en el quadern de camp dels alumnes.

PER MÉS INFORMACIÓ: Tel. 902 196 240

Realitzen aquest treball

El Pinatar
T'oferim, en cada estació, tot allò que et farà passar una estada interessant i divertida, tant a la tardor com a l'hivern, l'estiu i la primavera
Veure la instal·lació
Demana informació sobre aquest treball de Síntesi